NETTOControl logo v 
Modul NETTOControl Výroba predstavuje riešenia umožňujúce sledovanie a evidenciu výroby, evidenciu vykonávaných výrobných operácií na jednotlivých pracoviskách a rozmiestnenie výrobných zariadení, vrátane receptúr, výrobných operácií a technologických postupov. Samozrejmosťou je možnosť úzkej datovej väzby na NETTOControl Riadený sklad.  
 
 
1., Správa receptúr:
Aby bolo možné evidovať stav surovín pre výrobu finálnych produktov, alebo polotovarov systém umožňuje evidovať a spracovávať tzv. receptúry. Receptúra predstavuje zoznam surovín a ich množstvo potrebných na výrobu menovitého množstva finálneho produktu, príp. polotovaru. Pre každú surovinu je možné okrem potrebného množstva nastaviť aj toleranciu pre navažovanie a zoznam použiteľných náhradných surovín.
 
 
2., Správa strojov, výrobných zariadení a pracovísk:
Z dôvodu evidencie umiestnenia strojov a výrobných zariadení, disponuje systém číselníkom pracovísk, ktoré je možné združovať do vyšších celkov - výrobných stredísk a tieto zasa do výrobných lokalít. Okrem umiestnenia zariadení je možné kontrolovať aj vyťaženosť jednotlivých pracovísk.
 
 
3., Výrobné operácie a technologické postupy:
Výrobná operácia predstavuje proces nutný k tomu aby bol zo vstupných surovín vyrobený finálny produkt. Každá výrobná operácia má v systéme definovaný tzv. technologický čas, čo je vlastne čas nutný na výrobu. Vo väčšine prípadov nestačí pre výrobu jedna výrobná operácia, ale je nutné vykonať presne definovaný sled výrobných operácií za sebou, k čomu slúži plánovanie tzv. technologických postupov.
 
 
4., Výrobné príkazy:
Výrobný príkaz v systéme NETTOControl je doklad, ktorý určuje výrobu presného množstva určitého finálneho produktu, alebo polotovaru. Každý výrobný príkaz má určenú receptúru s presne definovaným požadovaným množstvom produktu a príp. jeho šaržou. Výrobný príkaz je možné do systému zadať ručne, alebo môže byť naimportovaný z nadriadeného ERP systému, príp. môže byť systémom NETTOControl vygenerovaný automaticky. Po uvoľnení výrobného príkazu, systém overení disponibilitu potrebných surovín vo výrobnom sklade. V prípade ak sa na sklade dané množstvo nenachádza je možné na základe konfigurácie systému automaticky generovať tzv. transferové objednávky. Po potvrdení výroby dochádza k odpisu spotrebovaných surovín z výrobného skladu a naopak k naskladneniu vyrobeného finálneho produktu.
 
 
5., Využitie vážiacich pracovísk:
Pokiaľ je nutné suroviny pre výrobu navažovať, je možnosť využitia vážiacich pracovísk vybavených stacionárnym terminálom P500 s aplikáciou "Receptúry", ktorá je datovo integrovaná do systému NETTOControl čo umožňuje na základe výrobného príkazu a receptúry navážiť potrebné množstvá surovín v zadanej hmotnostnej tolerancii a tieto následne zapísať do konkrétneho výrobného príkazu.
Netto control vyroba

Online

Práve tu je 135 hostí a žiadni členovia on-line

Štatistika

  • Počet návštev článkov 840658