NETTOControl logo v 
Modul NETTOControl Riadený sklad je robustné riešenie so širokou paletou možností podľa špecifických potrieb a požiadaviek zákazníka. Tento modul umožňuje sledovanie a riadenie skladov a ich jednotlivých procesov s vážením na vážiacich, počítačových alebo mobilných pracoviskách. Vytváranie rôznych reportov procesov, skladových dokladov, alebo datový export pre ďalšie využitie je samozrejmosťou. 
 
 
1., Správa základných číselníkov:
Systém NETTOControl umožňuje využívanie širokého spektra číselníkov, ktoré môžu byť využité v rôznych funkčných moduloch a v rôznych situáciách. Číselníky rozdeľujeme na základné (nutné vyplniť vždy) a voliteľné, ktoré sa využívajú iba pri špecifických funkčných moduloch systému.
Zoznam základných číselníkov:
 • kmeňové karty tovaru
 • merné jednotky
 • obchodní partneri
 • geografické lokality
 • zoznam skladov
 • skladové zóny
 • skladové miesta
 • skladové strediská
 • zoznam užívateľov
 
 
2., Mapa skladov:
Modul umožňujúci definovať skladovacie lokality, kde je tovar skladovaný a príp. združovať tieto do vyšších celkov ako napr. zóny.
Zoznam funkcionalít:
 • definícia lokácií alphanumerickým kódom
 • definícia parametrov lokácií ako napr. rozmery, plocha, nosnosť a pod.
 • združovanie lokácií do skladových zón
 • združovanie skladových zón do skladov
 • združovanie skladov do geografických lokalít
 • sledovanie využitia jednotlivých lokácií
 • tlač etikiet pre označenie lokality
 
 
3., Parametre tovarov:
Modul umožňujúci evidencie a sledovania dodatočných parametrov tovaru ako napr. šarža, expirácia atď. Okrem definície štandardnej identifikácie GTIN vieme sledovať aj dodávateľské kódy.
Zoznam funkcionalít:
 • určenie ktoré atribúty tovaru a pri akých operáciách budú sledované
 • zadanie zvolených atribútov pri príjme tovaru
 • sledovanie rozpad skladov podľa definovaných atribútov
 • definícia dodávateľských kódov na kmeňovej karte tovaru
 • možnosť definície ľubovoľných dodatočných parametrov tovar s využitím číselníkov parametrov
 
 
4., Logistické jednotky:
Modul umožňujúci označovanie, evidenciu a sledovanie jednotlivých logistických jednotiek na základe jedinečného kódu na každej jednotke. To umožňuje pracovať s každou jednotkou ako s celkom.
Zoznam funkcionalít:
 • označenie logistických jednotiek na príjme
 • tlač paletových etikiet podľa normy EAN / UCC
 • využitie paletových etikiet dodávateľa
 • evidencia obsahu každej logistickej jednotky
 • skladová manipulácia s logistickou jednotkou
 • vychystanie celej jednotky na základe SSCC kódu
 • vychystanie časti jednotky
 • evidencia typu logistickej jednotky a doporučeného zaskladnenia
 
 
5., Príjem tovaru:
Modul umožňujúci zaevidovanie tovarov do skladovej evidencie s možnosťou určenia finálnej lokality v sklade.
Zoznam funkcionalít:
 • tlač etikiet z mobilného terminálu pre doznačenie tovaru
 • príjem s kontrolou dodávateľského dokladu
 • príjem bez kontroly podľa dokladov
 • príjem cez vážiace pracovisko
 • príjem pomocou mobilného, alebo PC klienta
 • rýchly príjem
 
 
6., Naskladnenie:
Modul umožňujúci určenie konkrétnej skladovej lokality, kde bude tovar umiestnený a skladovaný. V rámci procesu je možné uplatniť prvky optimalizácie, kde systém môže vybrať a doporučiť lokality pre zaskladnenie konkrétneho tovaru.
Zoznam funkcionalít:
 • neriadené zaskladnenie, kde cieľovú lokalitu určuje skladník
 • doporučené zaskladnenie, kde cieľovú lokalitu určuje systém s možnosťou zmeny skladníkom
 • riadené zaskladnenie, kde cieľovú lokalitu určuje systém
 • otpimalizácia zaskladnenia
 
 
7., Preskladnenie:
Proces preskladnenia predstavuje vykonanie presunu už zaskladneného tovaru z jednej lokality do druhej.
Základné typy preskladnenia:
 • vnútroskladový presun
 • medziskladový presun
 
 
8., Doplnenie:
Proces doplňovania vychystávacích lokalít v podstate predstavuje špeciálny prípad preskladnenia. Hlavnou úlohou procesu doplňovania je v prípade poklesu zásob tovaru na nulu príp. pod stanovenú minimálnu hodnotu, vygenerovať požiadavku na doplnenie vychystávajúcej lokality zo skladovacieho miesta. Príkaz na doplnenie sa generuje automaticky, alebo na podnet skladového dispečera.
 
 
9., Vychystanie:
Proces vychystania predstavuje vyskladnenie tovaru so systémom určených lokalít a prípravu takéhoto tovaru na finálne balenie a expedíciu. Vychystanie prebieha v niekoľkých krokoch ako napr. alokácia dokladu s kontrolou potrebných zásob príp. rezerváciou, vychystanie dokladu a expedícia.
Typy zariadení určené pre vychystanie:
 • mobilný terminál pre regálové lokality
 • expedičné vážiace pracovisko pre vážený tovar
 • vážiaci a etiketovací systém pre vážený tovar, ktorý je nutné pred vychystaním odvážiť a označiť
 
 
10., Balenie a expedícia:
Pri procese balenia je umožnené pracovať s 2 typmi obalov nazývaných vychystávacie a expedičné. V priebehu expedície prichádza k fyzickému a aj evidenčnému odovzdaniu označených expedičných obalov odberateľovi, alebo prepravcovi. Expedíciu je možné vykonávať buď po samostatných dokladoch, alebo po skupinách, ktoré budú prepravované jedným vozidlom.
 
 
11., Inventúra:
Inventúra umožňuje vykonať porovnanie evidenčného a fyzického stavu tovaru na jednotlivých skladových lokalitách s využitím prenosných mobilných terminálov. V tomto module sú podporované dva typy invetúr: inventúra po skladových miestach a inventúra podľa tovarov.
 
 
12., Crossdocking:
Crossdocking predstavuje špeciálny skladový proces, ktorý dokáže urýchliť vykrytie výdajkových dokladov, čakajúcich na dodávku tovaru v okamihu kedy je nedostatkový tovar na sklad príjimaný.
 
 
13., Vážiace pracoviská a označovanie:
Unikátnou možnosťou ktorú systém NETTOControl poskytuje je začlenenie sieť vážiacich a označovacích pracovísk do systému. Okrem PC klienta využívaného v kanceláriách a mobilného klienta určeného pre prenosné terminály používané v skladoch, poskytuje Riadený sklad aj vážiaceho klienta určeného k prevádzke na stacionárnych termináloch spojených s váhou. Pri všetkých skladových operáciách umožňuje systém tlač rôznych druhov produktových, alebo paletových etikiet.
Netto control sklad

Online

Práve tu je 21 hostí a žiadni členovia on-line

Štatistika

 • Počet návštev článkov 863138